લગ્નગીત : મારો માંડવો રઢીયાળો

ગણેશ સ્થાપના લગ્ન ગીત

ગણેશ પાટ બેસાડીએ લગ્ન ગીત