મેષ રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ 

મીન રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ 

મિથુન રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ 

મિથુન રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ 

મકર રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ 

તુલા રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ 

કુંભ રાશી  પરથી છોકરા / છોકરીના નામ