કાબર અને કાગડો ની વાર્તા બાળકોને વાંચી સંભળાવો

એકહતીકાબરઅનેએકહતોકાગડો.  બન્નેવચ્ચેદોસ્તીથઈ. કાબર બિચારી ભલી અને ભોળી હતી, પણ કાગડો હતો આળસુ અને ઢોંગી.  કાબરે કાગડાને કહ્યું – કાગડાભાઈ, કાગડાભાઈ! ચાલRead More…