ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે શૈક્ષણિક લોન મેળવવા માટે અહી ક્લિક કરો

યોજનાનું સ્વરૂપ/લોન સહાયના ધોરણો: રાજ્યમાં ચાલતા મેડીકલ, ડેન્ટલના સ્વનિર્ભર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમો, ઇજનેરી, ટેકનોલોજી,ફાRead More…