લગ્ન ગીત | સાંજીના ગીત | ગણેશ સ્થાપના ગીત | લગન ગીત લખેલા

0
3062

શુ આપણા જુના જમાનામાં લગ્નમાં ગીતો ગવાતા એક એક ગીત મા સમજણ ભરેલી હતી ગીત દ્વારા દીકરી ને સમજણ આપવામાં આવતી લગ્ન ગીતો મા આનંદ હતો કરૂણા હતી વેદના હતી સંસ્કાર હતા શ્રેષ્ઠ સમાજ કેવો હોય તેનુ ગીતોમાં વર્ણન જોવા મળે

લગ્ન ગીત | લગ્ન ગીત લખેલા | લગ્ન ગીત | લગ્નના ટહુકા | કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી | મંડપ મુરત ગીત | સાંજીના ગીત | સાંજી ના ગીત | કોયલ બેઠી આંબલીયાની ડાળ | ગણેશ સ્થાપના ગીત | lagna geet |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here