સત્સંગમાં ગવાય એવું માતા-પિતાનું ખુબ સરસ ભજન છે જરૂર વાંચજો અને શેર કરજો

માનવ થઇને સેવા કરજે , મા – બાપ છે ભગવાન સીતારામ સીતારામ ભજીએ સીતારામ  , હરિને હારે હેત લગાડીએ ભજીએ સીતારામ આંધળાને લૂલા – લગડા ગરીબ મા ને બાપ……… માનવ થઇને સેવા કરજો મા – બાપ છે ભગવાન પત્થર એટલા દેવ કરી પૂજ્યા, ત્યારે તારું મુખડું જોયું મારા લાલ …….સંતાન થઇને સેવા કરજો મા – … Read more