કોરોના વાયરસનો ચેપ કયારે લાગે છે વાંચો અને બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો

0
366

જ કોરોના 1 કોરોના વાઇરસ નું કદ મોટું 400 – 500 માઇક્રોન જેટલું છે , એટલે તેને કોઇપણ સાદા માસ્કથી રોકી શકાશે . તમને કોઇ લક્ષણો ના હોય તો ખાસ પ્રકારના મોંઘા માસ્કની જરૂર નથી . બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો .

કોરોના 2 કોરોના વાઇરસ હવામાં ઉડી શકતો નથી . હવામાં આવ્યા પછી કોઇપણ સપાટી પર સ્થિર થાય છે . તે હવા દ્વારા ફેલાતો નથી . બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો .

કોરોના 3 કોરોના વાઇરસ હવામાં ઉડી શકતો નથી . હવામાં આવ્યા પછી કોઇપણ સપાટી પર સ્થિર થાય પછી લગભગ 12 કલાક સુધી સક્રીય રહે છે . આથી કયાંય પણ અડ્યા પછી સાબુથી સારી રીતે હાથ ધોવાનું રાખો . નીજા હાળાને ર વાાવાતની તાત્કાલિક જાણ કરો

કોરોના 4 કોરોના વાઇરસ કપડાં પર નવ કલાક જીવીત રહી શકે છે .આથી ( બીજા કોઇના કપડાં કે રૂમાલ ના વાપરો . પોતાના કપડાં ધોઇને તક્કામાં ઘ કલાક સુકાવા દેવા . બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો .

કોરોના 5 કોરોના વાઇરસ શરીર પર આવ્યા પછી 10 મિનીટ માં શરીરમાં પ્રવેશ કરે તો જ તે અસર કરે છે , જે ખાસ કરીને હાથથી સંપર્કમાં આવે છે માટે કયાંય અડ્યા પછી સાબુથી હાથ ધોવા જરૂરી છે . બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો .

કોરોના 6 કોરોના વાઇરસ ફેફસાંમાં પહોંચે તે પહેલાં ગળામાં ચાર દીવસ રહે છે , આ સમયે ખાંસી આવવાનું ચાલુ થાય છે . આવું થાય તો ગરમ પાણીમાં મીઠું નાંખીને કોગળા કરવા , જરૂર લાગે તો ડોકટર પાસે જ્વ . બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here