બર્ડ ફ્લૂનો પ્રકોપ નિયંત્રણમા નહીં આવે તો લાખો લોકો અકાળે મરણ પામશે

વિ ધિની વિચિત્રતા કહો કે કુદરતનો કોપ ગણો, આખા વિશ્વને કોરોના મહામારીમાંથી છૂટકારો મળ્યો નથી ત્યાં બર્ડફ્લૂનો ખતરો  રહ્યો છે….

Read More

કોરોનામાં મૃત્યુ થાય તો સફાઈકમી , રેશનના દુકાનધારક,અધીકારી, પોલીસને ર૫ લાખ મળશે

CM રૂપાણીએ પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં નિર્ણય કર્યો કોરોનામાં મૃત્યુ થાય તો સફાઈકમી , રેશનના દુકાનધારકને ર૫ લાખ મળશે _ | ગાંધીનગર…

Read More

કોરોના વાયરસનો ચેપ કયારે લાગે છે વાંચો અને બીજા બધાને આ બાબતની તાત્કાલિક જાણ કરો

જ કોરોના 1 કોરોના વાઇરસ નું કદ મોટું 400 – 500 માઇક્રોન જેટલું છે , એટલે તેને કોઇપણ સાદા માસ્કથી…

Read More