સરકારી ડોક્યુમેન્ટ કઢાવવા જરૂર પડશે આ ખાસ પુરાવાની વાંચો અને વધુમાં વધુ મિત્રો સાથે શેર કરો કામ લાગશે

on

|

views

and

comments

RTE • આધારકાર્ડ ( પિતા , માતા , બાળક ) રેશનકાર્ડની નકલ •લાઈટબીલવેરાબીલ / • ભાડા કરાર બેંક પાસબુક •આવકનો દાખલો સ્કુલ બોનોફાઈટ સર્ટી

ગુમાસ્તાધારા પ્રમાણપત્ર અને વ્યવસાવેરા પ્રમાણપત્ર કઢાવવા માટે નીચે મુજબના પુરાવા લાવવા વેરાબીલ વેરાબીલ ભર્યાની રસીદ • ખરીદ – વેચાણનાં બીલ • આઈ . ડી પૂક • ભાડે હોય તો ભાડા કરાર • ફેમેલી મેમ્બર હોય તો સંમતિ પત્રક • ભાગીદારી હોય તો ભાગીદારી દસ્તાવેજ • જો સંસ્થા લિમિટેડ અથવા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ હોય તો મેમોરેડન • રબર સ્ટેમ્પ ઉપરના બધા પુરાવા કોપી કરી લાવવાના રહેશે . દરેક પુરાવાના પેપરની બે કોપી ઝેરોક્ષ લાવવી

ફૂડ લાઈસન્સ રીન્યુ માટે ૩ ફોટો આધારકાર્ડ • આધારકાર્ડ : ફૂડ લાઈસન્સ કોપી ઓરિજનલ • પાણીનો ટેસ્ટિંગ રીપોટ • કારીગરના મેડીકલ સર્ટી • નકશો MOP પ્રમાણે • DD બનાવવો ( COMMISSNER SHREES . M . જી . • BULIDING USE CERTIFICATE ( auc ) • IMFECT FEE ની રસીદ આપવી • FSSAI પર ઓનલાઇન પ્રોસેસ કરવી

રેશનકાર્ડ માં નામ ચડાવવા માટે •રે . કાર્ડ ઝેરોક્ષ / આધારકાર્ડ ચુંટણીકાર્ડ • બાળકના નામ ઉમેરવા માટે જન્મ નો દાખલો સ્કૂલનો દાખલો ( ૧૦ વર્ષથી વધુ ઉમર વાળા બાળક માટે સોગંધનામું ) • પુત્રવધુ તથા મોટી ઉમર ના વ્યક્તિઓના નામ માટે મામલતદારશ્રીના “ નામ કમી નો દાખલો “

માનવ ગરીમા યોજના ફોર્મ અને ફોટો જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર આવકનો દાખલો ( શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ . ૧ , ૫૦ , ૦૦૦ – કે તેથી ઓછી આવકનો ) • રેશનકાર્ડની નકલ • ઉંમરનો પુરાવો • ધંધા અનુભવ અંગેનો આધાર પુરાવો શૈક્ષણિક લાયકાત આધાર પુરાવો

નિરાધાર વૃધ્ધ સહાય • ફોર્મ અને ફોટો • ચુંટણી કાર્ડની નકલ • રેશનકાર્ડની નકલ • આધારકાર્ડની નકલ • સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી . / જન્મનો દાખલો / સિવીલ સર્જનનું ઉમરનું પ્રમાણપત્ર • બેંક પાસબુકની નકલ • આવકનો દાખલો ( શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ . ૧ , ૫૦ , ૦૦૦ / – કે તેથી ઓછી આવકનો ) • લાઈટ બીલ / વેરાબીલ • પુખ્તવયનો પુત્ર ન હોય તે અંગેનું સોગંદનામું

નિરાધાર વિધવા સહાય • ફોર્મ અને ફોટો • જન્મનું પ્રમાણપત્ર • પતિનો મરણ દાખલો • રેશનકાર્ડની નકલ • આધારકાર્ડની નકલ • ૨ સાક્ષીના ઓળખના પુરાવા • ચૂંટણીકાર્ડ • ૨૦ રૂ . સ્ટેમ્પ પર વિધવા અને પુખ્ત પુત્ર ના હોવા અંગેનું સોગંદનામું • લાઈટ બીલોવેરાબીલ • આવકનો દાખલો ( રૂ . ૧ , ૫૦ , ૦૦૦ / – કે તેથી ઓછી આવકનો )

સીનીયર સિટીઝન સર્ટી • ફોર્મ અને ફોટો ચુંટણી કાર્ડની નકલ સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી . / જન્મનો દાખલો , આધારકાર્ડ ( જન્મ તારીખવાળ ) , સિવિલ સર્જનનું ૬૦ વર્ષની ઉમરનું પ્રમાણપત્ર . રેશનકાર્ડની નકલ . છેલ્વે લાઈટબીલ . લાભ લેવાની તારીખે ૬૦ વર્ષ પુરા કરેલ હોવા જોઈએ

માં વાત્સલ્ય કાર્ડ માં અમૃતમ કાર્ડ • ફોર્મ અને ફોટો • ચુંટણી કાર્ડની નકલ • રેશનકાર્ડની નકલ ( સુરત શહેરનો • આધારકાર્ડની નકલ આવકનો દાખલો ( વાત્સલ્ય કાર્ડ માટે રૂ . ૩ લાખ કે તેથી ઓછી આવક ) મહાનગરપાલિકાનાં BPL કાર્ડની નકલ ( માં અમૃતમ કાર્ડ માટે જ ) .

ડોમિસાઈલ સર્ટી • ફોર્મ અને ફોટો • રેશનકાર્ડની નકલ • સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી • તલાટીનો ૧૦ વર્ષનો રહેઠાણનો દાખલો • રહેઠાણનું ૨૦ રૂ . સ્ટેમ્પ ઉપર સોગંદનામું • છેલ્વે લાઈટબીલ • પોલીસ સ્ટેશન નો દાખલો • રૂ . ૩ ની કોર્ટ ફીની ટિકિટ • ધોરણ ૧ થી ૧૨ માર્કશીટાબોનોફાઈટ સર્ટી • ૧૦ વર્ષનો મિલકતનો પુરાવો • ૨ સાક્ષીના ઓળખના પુરાવા આધારકાર્ડ

બાર્કોડેડ રેકાર્ડ વિભાજનથી મેળવવા માટે • અસલ રેશનકાર્ડ • રહેઠાણ ના પુરાવાની નકલ •માલિકીના કિસ્સામાં આકરણીપત્રક મિલકતવેરા ની પહોચ પ્રોપટીકાર્ડ ની નકલ અલગ અલગ – રજુ કરવી . • ભાડાકરાર / મકાનમાલીક ની સંપતી તથા મિલકતનો પુરાવો •ઝુપરપટીના કિસ્સામાં આધારકાર્ડ કે ચુંટણી કાર્ડ ની નકલ ગેસ ડાયરી ની ઝેરોક્ષ

કાર્ડ ચાલુ કરવા ( TO સરનામું ) • લાઈટબીલ / વેરાબિલ / ભાડાકરાર • આધાર કાર્ડ / ચુંટણી કાર્ડ • બેંક પાસબૂક • રે . કાર્ડ ની નકલ • ગેસ ડાયરી ની નકલ

નવા બાર્કોડેડ રેશનકાર્ડ માટે • ચુંટણીકાર્ડ ( જે સભ્યો ચુંટણીકાર્ડ ધરાવતા હોય તે તમામ • આધાર કાર્ડ ( તમામ સભ્યોના ) . • બેંક પાસબૂક • લાઈટબીલ / વેરાબિલ / ભાડા કરાર • નામ કમીના દાખલા / જુના રદ કરવામાં આવેલ રે . કાર્ડ •મુખ્ય વ્યક્તિ નો ફોટો

મેરેજસર્ટી આધારકાર્ડ / ચુંટણી કાર્ડ ( બંનેનાં ) • લાઈટબીલ , આધારકાર્ડ ( બંનેનાં • પાસપોર્ટ ફોટો ( બંનેનાં ૨ – ૨ ) . • લગ્નના ફોટો ( ૪૬ ની સાઈઝ • લગ્નની કંકોત્રી • સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી ( બંનેનાં ) • સાક્ષી નાં આધારકાર્ડ – ૨ • ગોરદાદા નું આધારકાર્ડશૈક્ષણિક લાયકાત આધાર પુરાવો

આવકનો દાખલો • ફોર્મ અને ફોટો • ચુંટણી કાર્ડની નકલ • પારકાર્ડની નકલ • કુલ લીવીંગ સર્ટLજન્મનો દાખલો • ચૂંટણીકાર્ડ , • તલાટીની આવકનો પુરાવા • પાન કાર્ડની નકલ • વેસલીલ • ૨૦ , નો સ્ટેમ્પ પેપર • 3 , 3 ની કોર્ટ ફીની ટિકિટ • ૨ સાક્ષીના ઓળખના પુરાવા • મેયરશ્રી / ષારાસભ્ય કૌપોરેટરનો આવકનો દાખલો

Share this

Must-read

રોજ બાજરાના રોટલા ખાવાથી બીપી-હાર્ટ એટેક સહિત 5 પ્રકારના રોગ સામે રાહત મળશે

રોજ બાજરીના રોટલા ખાવશો તો  બીપી-હાર્ટ સહિત 5 પ્રકારની બીમારી  સામે રાહત મળી શકશે ઘરમાં સામાન્ય રીતે ઘઉંના લોટની રોટલી બનતી હોય  છે પણ સ્વાસ્થ્યને...

હાર્ટ એટેકને બીજી વખત આવતો રોકવા અને તેનાથી બચવા ચમત્કાર કરે છે આ પીપળાનું પાન

આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પીપળના વૃક્ષની પૂજા કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે, પીપળના વૃક્ષમાં તમામ દેવી દેવતીઓનો વાસ હોય છે અને તેની પૂજા...

Recent articles

dharmik varta

ભાદરવા સુદ પાંચમ | સામા પાંચમ | sama pacham | rushi pacham | ઋષિ પાંચમ

(ભાદરવા સુદ પાંચમ આવે… આ પાંચમને ‘સામા પાંચમ' કહે છે. આ વ્રત કરનારે સવારે વહેલા ઉઠી જવાનું અઘેડાનું દાતણ કરવાનું. માટી ચોળી નહાવાનું, આંબળાની...

કેવડા ત્રીજ ની વાર્તા | કેવડા ત્રીજ ની પૂજા | kevda trij vrat | kevda trij pooja | kevda trij vrat katha | vrat...

(ભાદરવા માસની સુદ ૩ના દિવસને કેવડાત્રીજ કહેવાયછે. આ વ્રતને કેટલાક હરતાલીકા વ્રત પણ કહે છે. સવારે સ્નાન કરીને સંકલ્પ કરવાનો પછી ગણપતીજીનું અને ગૌરી પૂજન...

government scheme

પોસ્ટ ઓફિસમાં રોકાણ કરો કરો ૩૯૬ અને મેળવો ૧૦ લાખ સુધીનો અકસ્માત વીમો

 ભારતીય ટપાલ વિભાગની ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકે (post office) મોંઘા પ્રીમિયમ પર વીમો લેવા માટે અસમર્થ લોકો માટે ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી શરૂ...

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ક્યારે ઉપયોગમાં આવે છે, કોણ કોણ આ કાર્ડ કઢાવી શકે અચુક વાચજો અને શેર કરજો | E SHRAM CARD

ઈ શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા | ઈ શ્રમ કાર્ડ ક્યારે ઉપયોગી થાય | ઈ શ્રમ કાર્ડ ક્યાંથી મેળવવું | ઈ શ્રમ કાર્ડ કઢાવવા ક્યાં...

namkarana | rashi name | boys name | girls name

મેષ(અ,લ,ઇ) રાશિ પરથી છોકરા / છોકરીઓના નામ | મેષ રાશિ નામ | mesh rashi nam

મેષ રાશિ (Mesh Rashi) વિશે થોડી જાણકારી : સંસ્કૃત નામ : મેષ નામનો અર્થ : મેષ પ્રકાર : અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક સ્વામી ગ્રહ : મંગળ ભાગ્યશાળી રંગ : કિરમજી, લાલ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : મંગળવાર નામાક્ષર : અ,લ, ઈ મેષ રાશિ...

મીન(ચ,ડ,ઝ,થ) રાશિ પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ અને આ રાશિ વિષે વિશેષ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

દરેક માતા પિતાની એવી ઈચ્છા હોય છે કે પોતાના બાળકનું નામ બધા કરતા અલગ હોય કારણકે બાળકનું નામ તેનું ઓળખ બને છે આથી લોકો...

More like this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here