બીપીએલ અને અેપીઅેલ કાર્ડ નો પ્રકાર અને કાર્ડ કઢાવવા માટે કાર્યપદ્ધતિ અચુક વાચજો અને શેર કરજો

બીપીએલ કાર્ડ આપવા માટેના ધોરણો ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર માટે અરજદારના કુટુંબની સરેરાશ માથાદીઠ માસીક આવક રૂ. ૩૨૪/- થી ઓછી હોવી જોઇએ. અને શહેરી વિસ્‍તાર માટે રૂ. ૫૦૧/- થી ઓછી હોવી જોઇએ. (પાંચ સભ્‍યોનું કુટુંબ ગણતરીમાં લેવાનું) અરજદાર ખેતમજૂર હોવો જોઇએ. અરજદાર એક એકરથી ઓછી જમીન ધરાવતો હોવો જોઇએ. બી.પી.એલ. સર્વે મુજબ ગ્રામ વિકાસ વિભાગની યાદીમાં ૦ … Read more

APL-1 કાર્ડ ધારકોને ફ્રી રાશન આપવાની જાહેરાત જરુરીયાતમંદ સુધી આ માહિતી પહોંચાડવા વિનંતિ

રાજકોટ શહેર – જિલ્લાની ૭૫૪ રેશનીંગ દુકાનોએ આજથી પૂરતો જથ્થો રવાના કરાશે એ . પી . એલ . પ૨૮ લાખ પરિવારોને આવતા સપ્તાહથી મફત રાશન અપાશે તમામ દુકાનોએ માલ પહોંચાડી દેવાયા બાદ જ પચાસ – પચાસ વ્યક્તિઓને બોલાવી વિતરણ કરાશે , દુકાને નહિ આવવા કલેક્ટરની અપીલ જિકોટ શહેર – જિલ્લાના ૨૧ . ૫૯ લાખ વ્યક્તિઓને … Read more