બીપીએલ અને અેપીઅેલ કાર્ડ નો પ્રકાર અને કાર્ડ કઢાવવા માટે કાર્યપદ્ધતિ અચુક વાચજો અને શેર કરજો

બીપીએલ કાર્ડ આપવા માટેના ધોરણો ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર માટે અરજદારના કુટુંબની સરેરાશ માથાદીઠ માસીક આવક રૂ. ૩૨૪/- થી ઓછી હોવી જોઇએ….

Read More

APL-1 કાર્ડ ધારકોને ફ્રી રાશન આપવાની જાહેરાત જરુરીયાતમંદ સુધી આ માહિતી પહોંચાડવા વિનંતિ

રાજકોટ શહેર – જિલ્લાની ૭૫૪ રેશનીંગ દુકાનોએ આજથી પૂરતો જથ્થો રવાના કરાશે એ . પી . એલ . પ૨૮ લાખ…

Read More