ત્રિકાળ સંધ્યા શ્લોક અર્થ સાથે વાંચો અને સાંભળો

સવારે ઉઠીને બોલવામાં આવતો શ્લોક कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती। करमध्ये तु गोविन्द: प्रभाते कर दर्शनम॥ समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले। विष्णुपत्नि…

Read More