અતિ વિશ્વાસ પાત્ર પ્રયોગ , કોઇપણ આડઅસર વગર કબજીયાત દુર થશે વાંચો અને મિત્રો સાથે શેર કરો

બઈથત અતિ વિશ્વાસ પાત્ર પ્રયોગ , કોઇપણ આડઅસર વગર કબજીયાત હેમોગ્લોબીન ચહેરામાં ચમક વાળમાં ચમક એડીમાં ચીરા પડવા રોજ રાત્રે…

Read More

ગોળ કેરી નું અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…

ગોળ કેરી નું અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…સામગ્રી…૧ કિલો રાજાપુરી કાચી અને કડક કેરી.૧ કિલોગોળ.૩૦ગ્રામ રાઈ ના કૂરીયા.૨૦ ગ્રામ મેથી…

Read More