મુખ્યમંત્રી અમૃતમય અને મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય યોજનામાં મફત સારવાર માટે નોંધાયેલી હોસ્પિટલની યાદી .

0
532

મુખ્યમંત્રી અમૃતમય અને મુખ્યમંત્રી વાત્સલ્ય યોજનામાં મફત સારવાર માટે નોંધાયેલી હોસ્પિટલની યાદી . . .

સ્થળ અમદૃાવોઉં . રેમ મદાવાદ , એ માવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ , અમદાવાદ , ક્રમ હોસ્પિટલનું નામ ખારના સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ નારાયણ હૃદયાલય પા . લી . IICG કેન્સર સેન્ટર – સોલા ૪ . | બોડી લાઈન હોસ્પિટલ ૫ . | રાજસ્થાન હોસ્પિટલ ૬ . | પુષ્પા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ | HCG મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૮ . | મેડીલીંગ હોસ્પિટલ ૯ . | GCS મેડીકલ કોલેજ ૧૦ . સંજીવની સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ ૧૧ . જયદીપ હોસ્પિટલ ૧૨ . પારેખ હોસ્પિટલ ૧૩ . ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ ૧૪ . | ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટી . ૧૫ . કીડની ડાયા . એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ૧૬ . વિલ હોસ્પિટલ ૧૭ . યુ . એન . મહેતા કાર્ડીયોલોજી ૧૮ . શેઠ વી . એસ . જનરલ હોસ્પિટલ ૧૯ . LG મ્યુનીસીપલ કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૦ . યુની . કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૧ . જનરલ હોસ્પિટલ , સોલા ૨૨ . સ્પિને ઈન્સ્ટીટ્યૂટ એન્ડ હોસ્પિટલ ૨૩ . ક્રિષ્ના . હોસ્પિટલ ૨૪ . MM પરીખ Cardiac કેર સેન્ટર ૨૫ . હનુમત હોસ્પિટલ ૨૬ . HCG હોસ્પિટલ ૨૭ . ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૮ . ગુજરાત અદાણી મેડીકલ ૨૯ . સ્ટર્લિંગ રામક્રિષ્ના હોસ્પિટલ ૩૦ . GOENKA હોસ્પિટલ ૩૧ . GMERS મેડીકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ૩૨ . | ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદે અમદાવાદ અમદાવાદ એમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ આણંદ આણંદ , ખંભાત ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર ભુજ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ગાંધીનગર..૩૧ . | UIIDIKU UિIJLI – ગાંધીનગર જામનગર ખેડા કચ્છ ૩૨ . ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ | ૩૩ . પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી મલ્ટી હોસ્પિટલ | ૩૪ . DDMM હાર્ડ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ૩૫ . | AIMS હોસ્પિટલ ૩૬ . બા કેન્સર સેન્ટર ૩૭ . ઓરેન્જ હોસ્પિટલ ૩૮ . યેસા સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ _ ૩૯ . યશફીન હોસ્પિટલ ૪૦ . મવજત મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૪૧ . પાટણ જનતા હોસ્પિટલ નવસારી નવસારી . નવસારી નવસારી પાલનપુર પાટણ…૩૧ . | UIIDIKU UિIJLI – ગાંધીનગર જામનગર ખેડા કચ્છ ૩૨ . ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ | ૩૩ . પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી મલ્ટી હોસ્પિટલ | ૩૪ . DDMM હાર્ડ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ૩૫ . | AIMS હોસ્પિટલ ૩૬ . બા કેન્સર સેન્ટર ૩૭ . ઓરેન્જ હોસ્પિટલ ૩૮ . યેસા સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ _ ૩૯ . યશફીન હોસ્પિટલ ૪૦ . મવજત મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૪૧ . પાટણ જનતા હોસ્પિટલ નવસારી નવસારી . નવસારી નવસારી પાલનપુર પાટણ…સ્થળ અમદૃાવોઉં . રેમ મદાવાદ , એ માવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ , અમદાવાદ , ક્રમ હોસ્પિટલનું નામ ખારના સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ નારાયણ હૃદયાલય પા . લી . IICG કેન્સર સેન્ટર – સોલા ૪ . | બોડી લાઈન હોસ્પિટલ ૫ . | રાજસ્થાન હોસ્પિટલ ૬ . | પુષ્પા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ | HCG મલ્ટી સ્પે . હોસ્પિટલ ૮ . | મેડીલીંગ હોસ્પિટલ ૯ . | GCS મેડીકલ કોલેજ ૧૦ . સંજીવની સુપર સ્પે . હોસ્પિટલ ૧૧ . જયદીપ હોસ્પિટલ ૧૨ . પારેખ હોસ્પિટલ ૧૩ . ક્રિષ્ના શેલ્બી હોસ્પિટલ ૧૪ . | ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટી . ૧૫ . કીડની ડાયા . એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ૧૬ . વિલ હોસ્પિટલ ૧૭ . યુ . એન . મહેતા કાર્ડીયોલોજી ૧૮ . શેઠ વી . એસ . જનરલ હોસ્પિટલ ૧૯ . LG મ્યુનીસીપલ કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૦ . યુની . કોર્પો . હોસ્પિટલ ૨૧ . જનરલ હોસ્પિટલ , સોલા ૨૨ . સ્પિને ઈન્સ્ટીટ્યૂટ એન્ડ હોસ્પિટલ ૨૩ . ક્રિષ્ના . હોસ્પિટલ ૨૪ . MM પરીખ Cardiac કેર સેન્ટર ૨૫ . હનુમત હોસ્પિટલ ૨૬ . HCG હોસ્પિટલ ૨૭ . ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૮ . ગુજરાત અદાણી મેડીકલ ૨૯ . સ્ટર્લિંગ રામક્રિષ્ના હોસ્પિટલ ૩૦ . GOENKA હોસ્પિટલ ૩૧ . GMERS મેડીકલ કોલેજ હોસ્પિટલ ૩૨ . | ગુરુ ગોવીંદસિંહ જનરલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદે અમદાવાદ અમદાવાદ એમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ , અમદાવાદ અમદાવાદ આણંદ આણંદ , ખંભાત ભાવનગર ભાવનગર ભાવનગર ભુજ ગાંધીનગર ગાંધીનગર ગાંધીનગર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here