ગોળ કેરી નું અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…

ગોળ કેરી નું અથાણું બનાવવાની રીત અને સામગ્રી…સામગ્રી…૧ કિલો રાજાપુરી કાચી અને કડક કેરી.૧ કિલોગોળ.૩૦ગ્રામ રાઈ ના કૂરીયા.૨૦ ગ્રામ મેથી ના કૂરીયા.૭૫ થી ૧૦Read More…