વાવાઝોડાથી બચવાના ઉપાયો આ પોસ્ટ ને ભૂલ્યા વગર શેર કરી દેજો જેથી બધા ને માહિતી મળતી રહે..

 વાવાઝોડા પહેલાની તૈયારી • રહેઠાણની મજબુતીની ખાતરી કરી લો , અને બાંધકામને લગતી ક્ષતિઓ દૂર કરો . • સમાચારો અને ચેતવણીઓ સતત સાંભળતા રહો . • આપના રેડીયો સેટRead More…