લગ્ન ગીત | સાંજીના ગીત | ગણેશ સ્થાપના ગીત | લગન ગીત લખેલા

શુ આપણા જુના જમાનામાં લગ્નમાં ગીતો ગવાતા એક એક ગીત મા સમજણ ભરેલી હતી ગીત દ્વારા દીકરી ને સમજણ આપવામાં આવતી લગ્ન ગીતો મા આનંદ હતો કરૂણા હતી વેદના હતી સંસ્Read More…