ભગવાને અેક સ્ત્રીની રચના કેવી રીતે કરી હશે તમારૂ વિચાર જરૂર જણાવજો

ઘણું બધું રચ્યું, છતાં સંતોષ નહીં થયો હોય, એટલે એક દિવસ એવો વિચાર આવ્યો હશે, કે આ બધામાં કંઇક વિશેષ અને ઉત્તમ કશુંક બનાવું. અને તેણે સ્ત્રી બનાવવાનું વિચાRead More…