અમદાવાદનો સંપૂર્ણ ઈતિહાસ વાંચો તમે ગુજરાતી હોય તો આ માહિતી વધુમાં વધુ શેર કરો

અંગ્રેજી શાસન દરમ્યાન અમદાવાદ એક આધુનિક અને મોટુંં શહેર બની ગયું હતું. તે દરમિયાન તેને બોમ્બે પ્રેસિડેન્સીનો એક ભાગ બનાવી દેવામાં આવ્યું. અમદાવાદ ત્યRead More…