કોઈ પણ યોજના, જન્મ દાખલા થી મરણ દાખલા સુધીના તમામ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

on

|

views

and

comments

ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લગ્નની વિજ્ઞપ્તિફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગ્રામ પંચાયત, ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના ગૌચરમાં ઘાસચારા-ચરીયાણાનો વિકાસ કર​વા સહાય માટેનુ અરજી પત્રકફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓની સહાય માટેનુ અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ) ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોમૅ ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લક્ષિત જાહેરે વિતરણ યોજના હેઠળ (એ.પી.એલ) ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાન શ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવા માટેનું અરજી ફોમૅ ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નામ નોંધણી અંગેનું અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખેતીની જમીનો બીન ખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક,ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ સાધનો, ઓજાર સહાય માટે લાભાર્થીનુ અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધ​વા આર્થિક સહાય મેળ​વ​વા માટેનું અરજી પત્રક

ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની

 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મિલ્કતનો દાખલો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજના માટેનું અરજી પત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદ અંગેનું અરજી પત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અરજદાર ગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – કોલેજના અભ્યાસ માટે પછાત વર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – “દીકરી રૂડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ડો. આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – એફીડીવીટની અસલ નકલ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મ તારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – આદીજાતિ બેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – આદર્શ નિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – કૃષ્ટદાયક રોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “”દિકરી રૂડી સાચી મુડી”” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસૂચિત જાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસૂચિત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસૂચિત જાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – “સાત ફેરા સમુહ લગ્ન” યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે)
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઘર દિવડા યોજના અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મહિલાઓએ બેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – રેકર્ડ તપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – માપણી કરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગામ નકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગરીબી રેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – “સંત સુરદાસ યોજના” અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવૃત્તિઓ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વિકલાંગતાનું ઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લગ્નની નોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મરણનું પ્રમાણપત્ર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મની નોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મની નકલ મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મ નોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મરણની નકલ મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – પાણીનું કનેકશન લેવા માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વ્યકિતગત ધોરણે મકાન સહાય
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નવી શરતની જમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરી મેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગણોતધારા કલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગામતળ નીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગામનો ૭/૧ર નો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સોગંદનામુ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નાનાસીમાંત ખેડુતો માટે સોગંદનામુ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – રજીસ્ટર સંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – બક્ષીપંચનો દાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મકાન/વાડો કબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નાના ખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – હક્કપત્રકમાં એન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વોટરશેડ યોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત

આમાંથી કોઈપણ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Share this

Must-read

રોજ બાજરાના રોટલા ખાવાથી બીપી-હાર્ટ એટેક સહિત 5 પ્રકારના રોગ સામે રાહત મળશે

રોજ બાજરીના રોટલા ખાવશો તો  બીપી-હાર્ટ સહિત 5 પ્રકારની બીમારી  સામે રાહત મળી શકશે ઘરમાં સામાન્ય રીતે ઘઉંના લોટની રોટલી બનતી હોય  છે પણ સ્વાસ્થ્યને...

હાર્ટ એટેકને બીજી વખત આવતો રોકવા અને તેનાથી બચવા ચમત્કાર કરે છે આ પીપળાનું પાન

આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પીપળના વૃક્ષની પૂજા કરવામાં આવે છે. માન્યતા છે કે, પીપળના વૃક્ષમાં તમામ દેવી દેવતીઓનો વાસ હોય છે અને તેની પૂજા...

Recent articles

dharmik varta

ભાદરવા સુદ પાંચમ | સામા પાંચમ | sama pacham | rushi pacham | ઋષિ પાંચમ

(ભાદરવા સુદ પાંચમ આવે… આ પાંચમને ‘સામા પાંચમ' કહે છે. આ વ્રત કરનારે સવારે વહેલા ઉઠી જવાનું અઘેડાનું દાતણ કરવાનું. માટી ચોળી નહાવાનું, આંબળાની...

કેવડા ત્રીજ ની વાર્તા | કેવડા ત્રીજ ની પૂજા | kevda trij vrat | kevda trij pooja | kevda trij vrat katha | vrat...

(ભાદરવા માસની સુદ ૩ના દિવસને કેવડાત્રીજ કહેવાયછે. આ વ્રતને કેટલાક હરતાલીકા વ્રત પણ કહે છે. સવારે સ્નાન કરીને સંકલ્પ કરવાનો પછી ગણપતીજીનું અને ગૌરી પૂજન...

government scheme

પોસ્ટ ઓફિસમાં રોકાણ કરો કરો ૩૯૬ અને મેળવો ૧૦ લાખ સુધીનો અકસ્માત વીમો

 ભારતીય ટપાલ વિભાગની ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકે (post office) મોંઘા પ્રીમિયમ પર વીમો લેવા માટે અસમર્થ લોકો માટે ગ્રુપ પર્સનલ એક્સિડન્ટ ઈન્સ્યોરન્સ પોલિસી શરૂ...

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ક્યારે ઉપયોગમાં આવે છે, કોણ કોણ આ કાર્ડ કઢાવી શકે અચુક વાચજો અને શેર કરજો | E SHRAM CARD

ઈ શ્રમ કાર્ડ ના ફાયદા | ઈ શ્રમ કાર્ડ ક્યારે ઉપયોગી થાય | ઈ શ્રમ કાર્ડ ક્યાંથી મેળવવું | ઈ શ્રમ કાર્ડ કઢાવવા ક્યાં...

namkarana | rashi name | boys name | girls name

મેષ(અ,લ,ઇ) રાશિ પરથી છોકરા / છોકરીઓના નામ | મેષ રાશિ નામ | mesh rashi nam

મેષ રાશિ (Mesh Rashi) વિશે થોડી જાણકારી : સંસ્કૃત નામ : મેષ નામનો અર્થ : મેષ પ્રકાર : અગ્નિ મૂળભૂત-સકારાત્મક સ્વામી ગ્રહ : મંગળ ભાગ્યશાળી રંગ : કિરમજી, લાલ ભાગ્યશાળી દિવસ/વાર : મંગળવાર નામાક્ષર : અ,લ, ઈ મેષ રાશિ...

મીન(ચ,ડ,ઝ,થ) રાશિ પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ અને આ રાશિ વિષે વિશેષ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

દરેક માતા પિતાની એવી ઈચ્છા હોય છે કે પોતાના બાળકનું નામ બધા કરતા અલગ હોય કારણકે બાળકનું નામ તેનું ઓળખ બને છે આથી લોકો...

More like this

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here