કોઈ પણ યોજના, જન્મ દાખલા થી મરણ દાખલા સુધીના તમામ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

0
849

ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લગ્નની વિજ્ઞપ્તિફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગ્રામ પંચાયત, ગૌશાળા અને પાંજરાપોળના ગૌચરમાં ઘાસચારા-ચરીયાણાનો વિકાસ કર​વા સહાય માટેનુ અરજી પત્રકફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડની વિવિધ વિકાસલક્ષી યોજનાઓની સહાય માટેનુ અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ) ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોમૅ ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લક્ષિત જાહેરે વિતરણ યોજના હેઠળ (એ.પી.એલ) ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાન શ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવા માટેનું અરજી ફોમૅ ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નામ નોંધણી અંગેનું અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખેતીની જમીનો બીન ખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક,ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ સાધનો, ઓજાર સહાય માટે લાભાર્થીનુ અરજી પત્રક ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સરદાર પટેલ આવાસ યોજના અંતર્ગત કાચા આવાસના સ્થાને પાકા આવાસ બાંધ​વા આર્થિક સહાય મેળ​વ​વા માટેનું અરજી પત્રક

ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની

 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મિલ્કતનો દાખલો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – એકીકૃત ઘાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજના માટેનું અરજી પત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદ અંગેનું અરજી પત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અરજદાર ગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – કોલેજના અભ્યાસ માટે પછાત વર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – “દીકરી રૂડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ડો. આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક.
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – એફીડીવીટની અસલ નકલ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મ તારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – આદીજાતિ બેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – આદર્શ નિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – કૃષ્ટદાયક રોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “”દિકરી રૂડી સાચી મુડી”” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસૂચિત જાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસૂચિત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસૂચિત જાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – “સાત ફેરા સમુહ લગ્ન” યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે)
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ઘર દિવડા યોજના અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મહિલાઓએ બેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – રેકર્ડ તપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – માપણી કરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગામ નકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગરીબી રેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – “સંત સુરદાસ યોજના” અરજી પત્રક
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવૃત્તિઓ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વિકલાંગતાનું ઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – લગ્નની નોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મનું પ્રમાણપત્ર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મરણનું પ્રમાણપત્ર
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મની નોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મની નકલ મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – જન્મ નોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મરણની નકલ મેળવવાની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – પાણીનું કનેકશન લેવા માટેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વ્યકિતગત ધોરણે મકાન સહાય
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નવી શરતની જમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરી મેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગણોતધારા કલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગામતળ નીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ગામનો ૭/૧ર નો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સોગંદનામુ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નાનાસીમાંત ખેડુતો માટે સોગંદનામુ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – રજીસ્ટર સંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – બક્ષીપંચનો દાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મકાન/વાડો કબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – નાના ખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – હક્કપત્રકમાં એન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
 • ફોર્મ મેળવો -ફોર્મ મેળવો – વોટરશેડ યોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત

આમાંથી કોઈપણ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here