તમારા ગામમાં જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સરકારી યોજના

જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે https://anyror.gujarat.gov.in   click hereવેબ-સાઇટ સિવાય મહેસૂલ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય ની અન્ય કોઇ વેબ-સાઇટ કે મોબાઇલ એપ નથી. જેની ખાસ નોંધ લેવી.

The information provided online is updated, and no physical visit is required for this information. For additional information you may visit respective office.

તમારા ગામમાં જમીનનો રેકર્ડ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ઉપર આપેલ પુરાવા સાથે માહિતી ભરી get record detail પર કલીક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *