ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે PM સ્કોલરશીપ ૨૦૧૯… વધુ માહિતી માટે કલીક કરો

0
399

ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે PM સ્કોલરશીપ ૨૦૧૯… પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી એ સ્કોલરશીપ યોજના કરી જાહેર..

સ્કોલરશીપ ફોર્મ ભરવા માટેની લીન્ક :- click here

  1. Candidates are advised to visit PN4SS link at the Kendriya Sainik Board website
    www.ksb.gov.in for further information and Apply ONLtt\iE ONLY. No paper
    application will be entertained.
  2. Last date to apply online for the pM,s Scholarships is 15 Nov 20i6.

નવરાત્રી વેકેશન બાબત ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ

જો ૪૫% થી વધારે હોય તો ૧૦,૦૦૦/- અને ૫૫% થી વધારે હોય તો ૨૫,૦૦૦/- સુધીની.સ્કોલરશીપ મળશે..

તા. 30-9-2019 થી 7-10-2019 નવરાત્રી વેકેશન રહેશે

દરેક વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓ સુધી પહોચાડો,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here