ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે PM સ્કોલરશીપ ૨૦૧૯… વધુ માહિતી માટે કલીક કરો

ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે PM સ્કોલરશીપ ૨૦૧૯… પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી એ સ્કોલરશીપ યોજના કરી જાહેર.. સ્કોલરશીપ ફોર્મ ભરવા માટેની લીન્ક :- click here Candidates are advised to visit PN4SS link at the Kendriya Sainik Board websitewww.ksb.gov.in for further information and Apply ONLtt\iE ONLY. No paperapplication will be entertained. Last date to … Read more