દશામાંની આરતી। દશામાં નો થાળ । દશામાંનો ગરબો। dashamani aarti | divda zagmag

આરતી :1 દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય, ગરબો ઘૂમતો ઘૂમતો જાય… માડી અમે લાવ્યા ચૂંદડી ની જોડ, માડી તમે પેહરો તો આનંદ થાય…દીવડા ઝગમગ… માડી અમે લાવ્યા ચુડલી ની જોડ, માડી તમે પેહરો તો આનંદ થાય…દીવડા ઝગમગ… માડી અમે લાવ્યા ફુલ્ડાનાં હાર, માડી તમે ધરો તો આનંદ થાય…દીવડા ઝગમગ… માડી અમે લાવ્યા નૈવેદ્યનોં થાળ, માડી તમે … Read more