ખાસ નોંધ : મેરિટમાં ફાઈનલ થયેલા શિક્ષકો નોકરી ના સ્વીકારે તો 2 લાખનો દંડ

પસંદગીનું શહેર ન મળતાં સરકારી શિક્ષકોનોકરી સ્વીકારતા નથી મેરિટમાં ફાઈનલ થયેલા શિક્ષકો નોકરીના સ્વીકારે તો 2 લાખનો દંડ નવી નોકરીમાં જગ્યાખાલી રહેતા લRead More…

પતિનો જોબ છૂટી જાય ત્યારે . . . હિંમત ના હારશો તમારા માટે છે બેસ્ટ ઉપાય

‘ પતિનો જોબ છૂટી જાય ત્યારે . . . હિંમત ના હારશો પતિને સાથ  આપવાની તક મળી છે. તમારા સાથને તમારા પતિને ખાસ જરૂર છે તમે હિમત આપશો તો તે બીજી નોકરી શોધી શકશે તમે Read More…