સગો ભાઈ હોવા છતાં બહેનોને આપવી પડી પિતાને કાંધ આ ભાવુક દશ્યો જોય દરેકના આંખમાં આંશુ આવી ગયા

હિન્દુ ધર્મમાં એવી પરમ્પરા છે પિતાની અવસાન થાય તો તેના પુત્ર પિતાને કાંધ આવે છે પરતું આ કિસ્સો એવો છે કે પિતાને તેના પુત્ર એ નહિ પરંતુ તેની ચાર દીકરીઓ એ કRead More…