નિરાધાર વૃધ્ધોને રાજ્ય સરકાર માસિક રૂ. ૪૦૦ આર્થિક સહાય યોજના વિષે વાંચો અને શેર કરો

લાભ કોને મળી શકે ? : નિરાધાર વૃધ્ધો અને નિરાધાર અપંગોને આર્થિક સહાય યોજના રાજ્યમાં તા.૦૧/૦૪/૧૯૭૮ થી અમલમાં છે. ૬૦ વર્ષ કે તે કરતા વધુ વયના નિરાધાર વૃધ્ધRead More…