ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન ચોક્ક્સ થશે પણ સરકારે આટલું જરૂર કરવુ પડશે મિત્રો જો આ વાત ગમે તો આગળ મોકલો

ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન ચોક્ક્સ થશે. પણ સરકારે આટલું જરૂર કરવુ પડશે ₹૧૦૦ માં સરળતાથી લાઈસન્સ મળી જવું જોઈએ, જેના અત્યારે એજન્ટો દ્વારા ₹૨૦૦૦ થી ₹ ૩૦૦૦ લૂટી લેવાય છે ₹૨૦૦ માં હેલ્મેટ મળવું જોઈએ.(સરકારના સહયોગથી) જેના આજે ₹ ૧૨૦૦ થી ₹ ૨૫૦૦ લેવાય છે. વાર્ષિક ₹ ૨૦૦ માં વીમો/ અથવા ફ્રી વીમો સરકાર દ્વારા મળવો … Read more