દીકરી એટલે તુલસીનો કયારો સાચી વાતને તમને દીકરી વહાલી હોય તો શેર કરજો

મારી સમજ કંઈક એવી છે કે પુત્ર એ પિતાનું રૂપ છે, પરંતુ પુત્રી એ તો પિતાનું સ્વરૂપ છે. પુત્ર એ બાપનો હાથ છે, પરંતુ દીકરી એ બાપનું હૈયું છે અને એટલે જ તો બાપ જ્Read More…