ત્રિકાળ સંધ્યા શ્લોક અર્થ સાથે વધુમાં ફોટા જોવો અને મિત્રો સાથે શેર કરો

0
6701

સવારે ઉઠીને બોલવામાં આવતો શ્લોક

कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती।
करमध्ये तु गोविन्द: प्रभाते कर दर्शनम॥
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले।
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे॥
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमद्रनम्।
देवकीपरमानन्दम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्॥

જમતી વખતે બોલવામાં આવતો શ્લોક

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचम्त्यात्मकारणात्॥
यत्करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥
अहं वैश्र्वानरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।।
ॐ सह नाववतु सह नौ भनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावघीतमस्तु मा विहिषावहै।।
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।।

Trikal Sandhya with meaning | ત્રિકાળ સંધ્યા શ્લોક અર્થ સાથે
https://youtu.be/nd-yZJsQYcw

? ત્રિકાળ સંધ્યા શ્લોક અર્થ સાથે વાંચો અને સાંભળો

ત્રિકાળ સંધ્યા શ્લોક અર્થ સાથે વધુમાં ફોટા જોવો અને મિત્રો સાથે શેર કરો

?Trikal sandhya | ત્રિકાળ સંધ્યા। karagre vasate Laxmi lyrics | morning prayer
https://youtu.be/C3xJCuM8Cjw

રાત્રે સુતી વખતે બોલવામાં આવતો શ્લોક

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः॥
करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं वा
श्रवणनयनजं वा मानसं वाअपराधम्।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो॥
त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

મારે ગીતા શરણે જાવું છે। mare gita sharne Javu chhe

મનુષ્ય ગૌરવ દીન વીશે | manushya gaurav din

Prath prathna | morning prayer | પ્રાત:પ્રાર્થના । સવારની પ્રાર્થના | morning mantra

trikal sandhya gujarati | trikal sandhya shlok meaning in gujarati | trikal sandhya in  gujarati ત્રિકાળ સંધ્યા શ્લોક | સૂતી વખતે બોલવાનો શ્લોક | suti vakhat no shlok | trikal sandhya shlok gujarati | trikal sandhya shlok in gujarati | suti vakhte bolvano shlok | trikal sandhya shlok in gujarati pdf | त्रिकाल संध्या श्लोक pdf | trikal sandhya shlok gujarati pdf download | त्रिकाल संध्या pdf | trikaal sandhya | જમતી વખતે બોલવાનો શ્લોક | સવારના શ્લોક | ભોજન મંત્ર | ત્રિકાળ સંધ્યા નું મહત્વ | સ્નાન કરતી વખતે બોલવાનો શ્લોક | ગુજરાતી મંત્ર | suti vakhte shlok in gujarati | ત્રિકાળ સંધ્યા ના શ્લોક pdf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here