વૃધ્ધો પાસેથી કોઈપણ પ્રકારનું ડોનેશન , ફી કે દાન સ્વીકારવામાં આવતું નથી નિરાધાર માં – બાપને આશરો મળે તે માટે આ પોસ્ટ બધાને શેર કરવા નમ્ર વિનંતી

0
477

સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ સરનામું :- રંભામા ની વાડીની બાજુમાં , શિતલ પાર્ક બી . આર . ટી . એસ . બસ સ્ટેન્ડ પાસે , ૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ , રાજકોટ . ફોન : ૦૨૮૧ – ૬પ૭૬પ૭૧ , મો . ૮૫૩૦૧ ૩૮૦૦૧

* અહી દાખલ થતા વૃધ્ધો પાસેથી કોઈપણ પ્રકારનું ડોનેશન , ફી કેદાન . સ્વીકારવામાં આવતું નથી . આપશ્રીની આસપાસ નિરાધાર નિઃસહાય વૃધ્ધ વ્યકિત હોય તો આવા વૃધ્ધાશ્રમને લાયક વૃધ્ધોને સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ સુધી પહોચાડવામાં મદદ કરવા નમ્ર વિનંતી . નિરાધાર માં – બાપને આશરો મળે તે માટે આ પોસ્ટ બધાને શેર કરવા નમ્ર વિનંતી

નિરાધાર વડીલો માટે સ્વર્ગથી પણ સોહામણી જગ્યા એટલે સદભાવના વૃધ્ધાશ્રમ માનવ તેવા કિના દુરું દાત કિતા થઈ ખાતે તાપમાનના વૃધ્યાયમ . થથાપવામાં માને છે . Tધામ વિશે મિા ડોપામે છે આ પાયમ નિરામ ષડિજો માટે સમંતી બ રોમામણી જગ્યા મની મા નિમંતાન અને માખી કેમ સૌ કદમ મળ્યું તેવા વર્ષને જ આપ બાપ પામી ન છે , નાય કુણાલમમાં ૧૧૫ ૧diaો છે . જેમાં ૨૨ lષો પૂર્ણ પક્ષની પામ થી પણ બીમાષી પરીન વડી ને નકારામ વાર્તા પાકમા મો પૌજ ચેતનામાં આવ્યું છે , જેમાં તમામ ડરના કોના મંયાં કરવામાં નાનું છે , દીર્થ એ જે મને ના જો માનની લકે છે દરરોજ પીવું ન પ્રકારે જાને તુ જન બનાવી ના મામાં નાનો છે . તેના દાતા મને છમ િઆપે છે , જેની મદદથી ક્લાયમ થાવ છે .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here