સાંય પ્રાર્થના | સાંજની પ્રાર્થના | અવિનયમપનય વિષ્ણુ

0
541

અવિનયમપનય વિષ્ણો દમય મનઃ શમય વિષયમૃગતૃષ્ણામ |
ભૂતદયાં વિસ્તારય તારય સંસારસાગરતઃ || 1 ||

દિવ્યધુનીમકરંદે પરિમળપરિભોગસચ્ચિદાનંદે |
શ્રીપતિપદારવિંદે ભવભયખેદચ્છિદે વંદે || 2 ||

સત્યપિ ભેદાપગમે નાથ તવા‌உહં ન મામકીનસ્ત્વમ |
સામુદ્રો હિ તરંગઃ ક્વચન સમુદ્રો ન તારંગઃ || 3 ||

ઉદ્ધૃતનગ નગભિદનુજ દનુજકુલામિત્ર મિત્રશશિદૃષ્ટે |
દૃષ્ટે ભવતિ પ્રભવતિ ન ભવતિ કિં ભવતિરસ્કારઃ || 4 ||

મત્સ્યાદિભિરવતારૈરવતારવતા‌உવતા સદા વસુધામ |
પરમેશ્વર પરિપાલ્યો ભવતા ભવતાપભીતો‌உહમ || 5 ||

દામોદર ગુણમંદિર સુંદરવદનારવિંદ ગોવિંદ |
ભવજલધિમથનમંદર પરમં દરમપનય ત્વં મે || 6 ||

નારાયણ કરુણામય શરણં કરવાણિ તાવકૌ ચરણૌ |
ઇતિ ષટ્પદી મદીયે વદનસરોજે સદા વસતુ ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here