વાહન ચલાવવા માટે ટ્રાફીક સંબંધિત મુખ્ય ગુનાઓ માટેના નવા નિયમો વાંચો અને શેર કરો

જાણવા જેવું સરકારી યોજના

ગુજરાતમાં લાગુ પાડવામાં આવેલ નવા નિયમોઃ

-લાયસન્સ, વીમો, PUC, R.C. બુક ન હોય તો પ્રથમ વખત રૂ.500 દંડ

લાયસન્સ, વીમો, PUC, R.C. બુક ન હોય તો બીજી વખત રૂ.1000 દંડ

અડચણરૂપ પાર્કિંગ પ્રથમ વખત રૂ.500, બીજી વખત રૂ.1000 દંડ

કાચ પર ડાર્ક ફિલ્મમાં પ્રથમ વખત રૂ.500, બીજી વખત રૂ.1000

-ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર વાત કરતા પ્રથમ વખત રૂ.500, બીજી વખત રૂ.1000

હેલ્મેટ ન પહેર્યું હોય તો રૂ.500 દંડ, -સીટ બેલ્ટ ન બાંધ્યો હોય તો રૂ. 500નો દંડ, બાઈક પર 3 સવારી રૂ.100 દંડ

-ભયાનક રીતે વાહન ચલાવવું થ્રી વ્હીલર રૂ.1500, LMV રૂ.3000 દંડ

ઓવરસ્પીડમાં ટુ, થ્રી વ્હીલર અને ટ્રેક્ટરને રૂ.1500 દં

ઓવરસ્પીડમાં લાઈટ મોટર વ્હીકલને રૂ. 2000, અન્યને રૂ.4000નો દંડ

લાયસન્સ વગર ટુ અને થ્રી વ્હીલરને રૂ.2000, ફોર વ્હીલરને રૂ.3000 દંડ

રજિસ્ટ્રેશન વગરના વાહનને ટુ વ્હીલરમાં રૂ.1000, થ્રી વ્હીલર 2000

-રજિસ્ટ્રેશન વગરના વાહનને ફોર વ્હીલરને 3000, અન્યને રૂ.4000 દંડ

–ટુ વ્હીલરમાં પાછળ બેસનાર માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત નહીં
-ડિજિટલ ડાયરીમાં ડોક્યુમેન્ટ પુરાવા તરીકે માન્ય રહશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *