તુલા(ર,ત) રાશી પરથી છોકરા/છોકરીઓના નામ અને આ રાશી વિષે વિશેષ માહિતી જાણવા અહી ક્લિક કરો

0
2915

તુલા(ર,ત) રાશી પરથી છોકરાના નામ | ra, ta latter boys name | ra latter boy name | ta latter boys name

રજત,
રક્ષિત,
રવિશ,
રથિત,
રાજન,
રાધેય,
રાજીવ,
રોનક,
રુચિર,
રાઘવ,
રચિત,
રમ્ય,
રસેશ,
રાગેશ,
રાજર્ષિ,
રોહન,
રિધ્ધેશ,
રિશી,
રોનક,
રુદ્ભાક્ષ.
રૂપમ,
રૂપિન,
રૂપેશ,
રૂપાંગ.
ૠચેશ,
ૠત્વિજ,
ૠક્ષાંગ,
ૠતેશ,
ૠત્વિક,
ૠષિ.
1. તૈયબ
2. તૈખુમ
3. તોસિફ
4. તોસિબ
5. તોસિમશા
6. તોફિક
7. તોહિન
8. તેજ
9. તેજ
10. તેજેન
11. તેજેન્‍દ્ર
12. તેજય
13. તેજસ
14. તેજસ્‍વી
15. તેજષ
16. તેજાન
17. તેજલ
18. તેજલા
19. તેજપાલ
20. તીર
21. તીરૂ૫
22. તીર્થ
23. તીર્થન
24. તીર્થરાજ
25. તીર્થક
26. તીશીલ
27. તીલક
28. તુસીત
29. તુસાલ
30. તુફેલ
31. તુબા
32. તુશરાજ
33. તુશાર
34. તુલન
35. તુલસી
36. તુપલ
37. તૃસ્ય
38. તૌકિર
39. તનુ
40. તનીસ
41. તન્નુ
42. તન્મી
43. તન્વી
44. તન્ઝીમ
45. તન્ઝીલ
46. તનય
47. તનિસ
48. તનિષ્‍ક
49. તનિષચંદ્ર
50. તનિક્ષ
51. તનબરુલઇસ્લમ
52. તનમય
53. તનવિન
54. તનવિસ
55. તનવિર
56. તનવિશા
57. તનશ
58. તનાજ
59. તસ્મય
60. તસ્વર
61. તસ્કીન
62. તસ્લીમ
63. તસનિમ
64. તસરિમ
65. તિર્થ
66. તિર્થક
67. તિરુગમન
68. તિલક
69. તિલક
70. તંજીલ
71. તત્સમ
72. તત્વ
73. તતસત
74. તથ્ય
75. તબરેજ
76. તમસ
77. તમજિર
78. તરીશ
79. તરુણ
80. તરુણ
81. તર્ક
82. તરંગ
83. તરજન
84. તવન
85. તક્ષ
86. તક્ષિલ
87. તક્ષમ
88. તક્ષશીલ
89. તક્ષક
90. તકસિમ
91. તા૫સ
92. તાનીશ
93. તાંશુ
94. તારીફ
95. તારિક
96. તારક
97. તાહેર
98. તાહિર
99. તાપસ
100. તલઅતરઝા
101. તપન
102. રૈવત
103. રોનીક
104. રોનિત
105. રોનક
106. રોનાલ્ડ
107. રોબીન
108. રોમેત
109. રોમીત
110. રોમીલ
111. રોમલ
112. રોકિ
113. રોહીન
114. રોહીત
115. રોહીલ
116. રોહન
117. રોહનશાહ
118. રોહણ
119. રોજર
120. રેનિશ
121. રેયાન
122. રેમિશ
123. રેવા
124. રેશવ
125. રેકસ
126. રેહમાન
127. રેહાન
128. રીનલ
129. રીયજ
130. રીતુલ
131. રીધુ
132. રીબ્કા
133. રીવાન
134. રીશુ
135. રીશેફ
136. રીશીત
137. રીહાનુદીન
138. રીચાડૅસન
139. રુદ્રાક્ષ
140. રુતુલ
141. રુમીત
142. રુશીલ
143. રુશાંગ
144. રસેશ
145. રિતેષ
146. રંઘવીર
147. રંગાસ્વામી
148. રંજન
149. રફીક
150. રણછોડ
151. રણવિર
152. રણજીત
153. રવીરાય
154. રવિ
155. રવિદ
156. રવિરાજ
157. રક્ષિત
158. રાઘવેન્દ્ર
159. રાધેશ્યામ
160. રામસ્વરુપ
161. રામધની
162. રામરાય
163. રાકેશ
164. રાકીબ
165. રાહી
166. રાહીદ
167. રાહીત
168. રાહીલ
169. રાહુલ
170. રાજ
171. રાજેશ
172. રાજેશ્વ્રર
173. રાજીત
174. રાજીબુલ
175. રાજીવ
176. રાજીલ
177. રાજદેવ
178. રાજમીન
179. રાજમંગલમ
180. રાજશંકર
181. રહીલ
182. રલેક્ષ
183. રગૅશ
184. રઝાઅલી
185. રચિત

તુલા(ર,ત) રાશી પરથી છોકરીઓના નામ | ra, ta latter girls name | ra latter girl name | ta latter girls name

રક્ષિતા,
રચના,
રવીશા,
રાણક,
રથિકા,
રમ્યા,
રાજુલ,
રન્ના,
રમણા,
રમેાલા,
રીરી,
રંજના,
રોમા
રશ્મિકા,
રાખી,
રાજિકા,
રાહી,
રાજલ,
રાધેશ્રી,
રિચા,
રિતુ,
રિધ્ધિ,
રુચા,
રુચિરા,
રુતા,
રુચિકા,
રુ દ્ભા,
રેવા,
રૈના,
રેશ્મા,
રિકિતા,
રિંકલ,
રોશની,
રેાહિતા,
રિશીકા,
રેશ્મી,
રીકતા,
રેવતી,
રુજુતા,
રસિકા,
રંભા.
રૂમા,
રૂપજ્ઞા,
રૂપા,
રૂપલ,
રૂપાલી.
ૠચા,
ૠજુ,
ૠષિકા,
ૠતુલ,
ૠત્વિ,
ૠજુલ,
ૠતા,
ૠચિકા,
ૠત્વા.
તથ્યા,
તન્વી,
તરણા,
તન્વેશા,
તનુશ્રી,
તનયા,
તારિકા,
તમસા,
તમન્ના,
તરુ,
તારિણી,
તર્જની,
તરુણા,
તૃપ્તિ,
તારા,
તિથિ,
તર્પણા
તિલિકા,
તુલસી,
તીર્થા,
તુલ્યા,
તુષ્ટિ,
તુલજા,
તૃપલ,
તૃપ્તા,
તૃષા,
તેજશ્રી,
તોરલ,
ત્વિષા,
ત્રિપ્તા,
ત્રિષા,
ત્રિગુણા,
ત્રિશિલા,
ત્રિવેણી,
ત્રિદિશા,
ત્રિપર્ણા,
ત્રિશલા.
1. ઋષવી
2. તોસિફા
3. તોરલ
4. તેત્રી
5. તેહેરીન
6. તેજસી
7. તેજસ્‍િવ
8. તેજસ્‍વીની
9. તેજશ્રી
10. તીર્થા
11. ત્રીસા
12. ત્વીસા
13. તુશ્ટિ
14. તુશાલી
15. તુલીકા
16. તુલ્ઝા
17. તુલજા
18. તનીસાગોરી
19. તનીક્ષા
20. તન્‍િવ
21. તન્યા
22. તનુસ્કા
23. તન્વીસા
24. તન્વીકા
25. તન્હા
26. તનુજા
27. તનિશા
28. તનિષ્‍કા
29. તનિષા
30. તનિક્ષા
31. તનવી
32. તનવીરાબાનુ
33. તનજીના
34. તનજીલા
35. તસીહિના
36. તસ્નીમ
37. તસ્કીના
38. તસ્લીમા
39. તસલિમા
40. તસલિમાબાનુ
41. તિથી
42. તંજીલા
43. તથા
44. તબ્‍બસુમ
45. તબસુમ
46. તમન્નાબાનુ
47. તમિશા
48. તમંના
49. તરુણા
50. તરન્નુમ
51. તરાના
52. તરાનાપરવીન
53. તરજુના
54. તક્ષશીલા
55. તાનિયા
56. તાંન્સિ
57. તામિયા
58. તારીકા
59. તારા
60. તાહિરુન
61. તાહિરા
62. તાહા
63. તાજરિન
64. તહેનાઇ
65. તહેરીમ
66. તહુરા
67. તહુરાબાનુ
68. તલ્હા
69. તલકસિ
70. તપસ્યા
71. તપસ્વિ
72. રોમા
73. રોહીણી
74. રોઝેલ
75. રોઝમીન
76. રોજી
77. રેનુ
78. રેન્સિ
79. રેનુમા
80. રેના
81. રેયાન
82. રેસમ
83. રેસમા
84. રેણુંકવર
85. રેણુકા
86. રેવતી
87. રેશ્મા
88. રેહાના
89. રેખા
90. રેજીના
91. રીદા
92. રીયા
93. રીસીતા
94. રીસિકા
95. રીંન્કી
96. રીંકી
97. રીંકલ
98. રીંકલ
99. રીતી
100. રીત્તિંન્સા
101. રીમ્પા
102. રીમજીમ
103. રીવા
104. રીશુ
105. રીશ્વા
106. રીશિકા
107. રીશા
108. રીકિતા
109. રીપ
110. રીચા
111. રીટા
112. રુદ્રા
113. રુતુ
114. રુતવી
115. રુહિ
116. રયશા
117. રિન્કુ
118. રિનિ
119. રિના
120. રિતિ
121. રિતિક્ષા
122. રિતિકા
123. રિતા
124. રિધ્ધેશ્વરિ
125. રિધ્ધી
126. રિધમ
127. રિમ્મપલ
128. રિમા
129. રિશીતા
130. રિશ્વા
131. રિક્ષિતા
132. રિપલ
133. રંગોલી
134. રંજુ
135. રંજન
136. રફીકુન
137. રત્ના
138. રમીઝા
139. રમણદીપકોર
140. રાનુ
141. રાણી
142. રાણીઆ
143. રાબીયા
144. રાવી
145. રાઇના
146. રાગેશ્રી
147. રાજનંદની
148. રાજક્રિશ્ના
149. રાજગોપાલ
150. રહેનુમા
151. રહીશા
152. રચીતા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here