પુરૂષોત્તમ 108 નામ | purushottam 108 naam | 108 namavali | 108 mala | 108 nam gujarati

0
1618

૧. ૐ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ
૨. ૐ સત્ ચિત્ આનંદ સ્વરૂપાય નમઃ
૩. ૐ નિત્ય લીલા વિનોદ કૃતાય નમઃ
૪. ૐ સર્વ આગમ વિનોદાય નમઃ
૫. ૐ લક્ષ્મી ઈશાય નમઃ
૬. ૐ પુરુષોત્તમાય નમઃ
૭. ૐ આદિકાલાય નમઃ
૮. ૐ સર્વ કાલાય નમઃ
૯. ૐ કાલાત્મા સ્વરૂપાય નમઃ
૧૦. ૐ માયયાવૃતાય નમઃ
૧૧. ૐ ભક્તોદ્ધાર-પ્રયત્ન તત્પરાય નમઃ
૧૨. ૐ જગત કર્તાય નમઃ
૧૩. ૐ જગન મયાય નમઃ
૧૪. ૐ શ્રેષ્ઠ નામ લીલાધ
૧૫. ૐ વિષ્ણુવે નમઃ
૧૬. ૐ વ્યાસ રૂપાય નમઃ
૧૭. ૐ શુકદેવાય મુક્તિદાયકાય નમઃ
૧૮. ૐ વ્યાપિ વૈકુંઠદાતાય નમઃ
૧૯. ૐ શ્રીમદ્ભાગવતાગમાય નમઃ
૨૦. ૐ શુકવાગમૃતાબ્ધીન્દવે નમઃ
૨૧. ૐ શૌનકાધખિલેષ્ટદાય નમઃ
૨૨. ૐ ભક્તિપ્રવર્તકાય નમઃ
૨૩. ૐ ત્રાત્રે નમઃ
૨૪. ૐ વ્યાસચિન્તાવિનાશકાય નમઃ ૨૫. ૐ સર્વસિદ્ધાન્તવાગાત્મને નમઃ
૨૬. ૐ નારદાદ્યખિલેષ્ટદાય નમઃ
૨૭. ૐ અન્તરાત્મને નમઃ
૨૮. ૐ ધ્યાનગમ્યાય નમઃ
૨૯. ૐ ભક્તિરત્નપ્રદાયકાય નમઃ
૩૦. ૐ મુક્તોપસૃપ્યાય નમઃ
૩૧. ૐ પૂર્ણાત્મને નમઃ
૩૨. ૐ મુક્તાનાં રતિવર્ધનાય નમઃ
૩૩. ૐ ભક્તકાયૈક-નિરતાય નમઃ
૩૪. ૐ દ્રૌણ્યસ્ત્રવિનિવારકાય નમઃ
૩૫. ૐ ભક્તસ્મયપ્રણેત્રે નમઃ
૩૬. ૐ ભક્ત- વાકપરિપાલકાય નમઃ
૩૭. ૐ બ્રહ્મણ્યદેવાય નમઃ
૩૮. ૐ ધર્માત્મને નમઃ
૩૯. ૐ ભક્તાના પરીક્ષકાય નમઃ
૪૦. આસન્નહિતકર્ત્રે નમઃ
૪૧. ૐ માયાહિતકરાય નમઃ
૪૨. ૐ પ્રભવે નમઃ
૪૩. ૐ ઉત્તરાપ્રાણદાત્રે નમઃ
૪૪. ૐ બ્રહ્માસ્ત્રવિનિવારકાય નમઃ
૪૫. ૐ સર્વતઃ પાણ્ડપતયે નમઃ
૪૬. ૐ પરીક્ષિચ્છુદ્ધિકારણાય નમઃ
૪૭. ૐ સર્વવેદેપુ ગૂઢાત્મને નમઃ
૪૮. ૐ ભક્તૈક હૃદયંગમાય નમઃ
૪૯. ૐ કુન્તિસ્તુત્યાય નમઃ
૫૦. ૐ પ્રસન્નાત્મને નમઃ
૫૧. ૐ પરમાદ્ભુતકાર્યકૃતે નમઃ
૫૨. ૐ ભીષ્મમુક્તિપ્રદાય નમઃ
૫૩. ૐ સ્વામિને નમઃ
૫૪. ૐ ભક્તમોહનિવારકાય નમઃ
૫૫. સર્વાવસ્થાસુસંસેવ્યાય નમઃ
૫૬. ૐ સમાય નમઃ
૫૭. ૐ સુખહિતપ્રદાય નમઃ
૫૮. ૐ કૃતકૃત્યાય નમઃ
૫૯. ૐ સર્વસાક્ષિણે નમઃ
૬૦. ૐ ભક્તસ્ત્રીરતિવર્ધનાય નમઃ
૬૧. ૐ સર્વસૌભાગ્યર્નિલાય નમઃ
૬૨. ૐ પરમાશ્ચર્યરૂપધૃજે નમઃ
૬૩. ૐ અનન્યપુરુષસ્વામિને નમઃ
૬૪. ૐ દ્વારકાભાગ્યભાજનાય નમઃ
૬૫. ૐ બીજસંસ્કારકર્ત્રે નમ:
૬૬. ૐ પરીક્ષિજ્ઞાનપોષકાય નમઃ
૬૭. ૐ સર્વત્રપૂર્ણગુણકાય નમઃ
૬૮. ૩ સર્વભૂષણભૂષિતાય નમઃ
૬૯. ૐ સર્વલક્ષણદાત્રે નમઃ
૭૦. ૐ ધૃતરાષ્ટ્રવિમુક્તિદાય નમઃ
૭૧. ૐ નિત્ય સન્માર્ગરક્ષકાય નમઃ
૭૨.ૐ વિદુરપ્રીતિપૂરકાય નમઃ

આ પણ વાંચો :


૭૩. ૐ લીલા વ્યામોહકર્ત્રે નમઃ
૭૪. ૐ કાલધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ
૭૫. ૐ પાણ્ડવાનાં મોક્ષદાત્રે નમઃ
૭૬. ૐ પરીક્ષિદ્ ભાગ્ય- વર્ધનાય નમઃ
૭૭. કલિનિગ્રહકર્ત્રે નમઃ
૭૮. ૐ ધર્માદીનાં પોષકાય નમઃ
૭૯. સત્સંગજ્ઞાનહેતવે નમ:
૮૦. ૐ શ્રીભાગવત- કારણાય નમઃ
૮૧. ૐ પ્રાકૃતદેષ્ટમાર્ગાય નમઃ
૮૨. ૐ સક્લાગ- મૈશ્રોતવ્યાય નમઃ
૮૩. ૐ શુદ્ધભાવૈઃકીર્તિતવ્યાય નમઃ
૮૪. ૐ આત્મવિત્તમૈઃ સ્મર્તવ્યાય નમઃ
૮૫. ૐ અનેકમાર્ગકર્ત્રે નમઃ
૮૬. ૐ નાનાવિધગતિપ્રદાય નમઃ
૮૭. ૐ પુરુષાય નમઃ
૮૮. ૐ સકલાધારાય નમઃ
૮૯. ૐ સત્ત્વૈકનિલયાત્મભુવે નમઃ
૯૦. ૐ સર્વધ્યેયાય નમઃ
૯૧. ૐ યોગગમ્યાય નમઃ
૯૨. ભક્ત્યાગ્રાહ્યાય નમઃ
૯૩. ૐ સુરપ્રિયાય નમઃ
૯૪. ૐ જન્માદિસાર્થકકૃતયે નમઃ
૯૫. ૐ લીલાકર્ત્રે નમઃ
૯૬. ૐ સતાં- પતયે નમઃ
૯૭. ૐ આદિકર્ત્રે નમઃ
૯૮. ૐ તત્ત્વકર્ત્રે નમઃ
૯૯. ૐ સર્વકર્ત્રે નમઃ
૧૦૦. ૐ વિશારદાય નમઃ
૧૦૧. નાનાવતારકર્ત્રે નમઃ
૧૦૨. ૐ બ્રહ્માવિર્ભાવકારણાય નમઃ
૧૦૩. ૐ દશલીલાવિનોદિને નમઃ
૧૦૪. ૐ નાનાસૃષ્ટિપ્રવર્તકાય નમઃ
૧૦૫. ૐ અનેકકલ્પકર્ત્રે નમઃ
૧૦૬. ૐ સર્વદોષવિવર્જિતાય નમઃ
૧૦૭. ૐ વૈરાગ્યહેતવે નમઃ
૧૦૮. ૐ તીર્થાત્મને નમઃ

108 avatars of vishnu |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here