જો ATM કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે ચોરાઈ જાય તો ગભરાવ નહીં,આ રીતે ફોન કરી કાર્ડ બ્લોક કરાવી દો

જાણકારી / જો ATM કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે ચોરાઈ જાય તો ગભરાવ નહીં, કસ્ટમર કેરમાં ફોન કરી કાર્ડ બ્લોક કરાવી…

Read More

તમારી આસ પાસ ની બેંકો માં પણ આવુજ થતું હોય તો બ્રાન્ચ નું નામ લખી કોમેન્ટ કરો શેર કરો…..

વધુ માં વધુ શેર કરો………… DIGITAL INDIA તમારી આસ પાસ ની બેંકો માં પણ આવુજ થતું હોય તો બ્રાન્ચ નું…

Read More