નવરાત્રીમાં માતાજીની આરતી સિવાય નાના ગરબા પણ કરાશે તો FIR થશે

નવરાત્રીમાં માતાજીની આરતીસિવાય નાના ગરબા પણ કરાશે તો FIR થશે નવરાત્રીમાં માતાજીની આરતીસિવાય નાના ગરબા પણ કરાશે તો FIR થશે ( પ્રતિનિધિ દ્વારા ) સુરત , મંગળRead More…

વાલીઓ આંખ ઉઘાડો ગરબા કલાસીસમાં તમારી બહેન – દીકરી , પત્નીને મોકલતાં આ વાતનુ ખાસ ધ્યાન આપો

વાલીઓ આંખ ઉઘાડો ગરબા કલાસીસમાં તમારી બહેન – દીકરી , પત્નીને મોકલતાં આ વાતનુ ખાસ ધ્યાન આપો માતાજીના પવિત્ર નોરતાના નામે ચાલતો વ્યાભિચાર વાલીઓ આRead More…